Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Katalog informacij javnega značaja

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv javnega zavoda: Zgodovinski arhiv na Ptuju

Odgovorna oseba: Katja Zupanič, direktorica

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.arhiv-ptuj.si/pages/o-arhivu/informacije-javnega-znacaja.php

 

Postopek do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja ( ZDIJZ – UPB2, Ur. l. RS št. 51/06). Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: Katja Zupanič, direktorica

Zadnja objava kataloga: 11.11.2016

 

2. Splošni podatki o javnem zavodu:

 

Naziv: ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU

Naslov: Vičava 5, 2250 Ptuj

Telefon: 02 78 79 730

Elektronski naslov:  tajnistvo@arhiv-ptuj.si

Ustanoviteljica: Republika Slovenija

 

Ustanovni akt: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju ( Uradni list RS, št. 67/03

 

Dejavnost arhiva

 

Na podlagi 53. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS, 51/2014) opravlja arhiv v okviru javne službe naslednje dejavnosti:

V okviru javne službe arhivi opravljajo:

 • vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v digitalni obliki in spremljevalnih storitev;
 • priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil iz 40. člena tega zakona javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki;
 • evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi;
 • sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje;
 • pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih, izdelovanje popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, ter objavljanje arhivskih virov;
 • vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih fondov in zbirk;
 • hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
 • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem  gradivu;
 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
 • posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
 • opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
 • izdajanje publikacij.

 

 

Vpis v sodni register: vl. št. 10052600, 10. 9. 1976, Okrožno sodišče na Ptuju

Matična številka: 5052807

Davčna številka: 86007084

Šifra dejavnosti: 91.012

 

Člani Sveta Zgodovinski arhiv na Ptuju:

 • dr. Igor Salmič, kot predstavnik ustanovitelja (namestnik predsednika sveta)
 • Ivan Fras, kot predstavnik Kulturniške zbornice Slovenije (predsednik sveta)
 • Nataša Majerič Kekec, kot predstavnica delavcev (članica)

Število zaposlenih: 12 – seznam zaposlenih

 

3. Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja ZAP

 

Zakon o zavodih ( Ur. l. RS, št. 12/91),

Drugi pravni predpisi dostopni na  spletni povezavi.

Poslovnik sveta Zgodovinskega arhiva na Ptuju

 

4. Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

 

 

5. Seznam storitev:

 

Storitve za uporabnike arhivskega gradiva

 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo v čitalnici Arhiva – navodila za obiskovalce, čitalniški red, obrazci za vloge (povezava na spletni strani)
 • izdelava reprodukcij arhivskega gradiva za raziskovalne in upravne namene – cenik reproduciranja arhivskega gradiva (povezava na spletni strani)

Storitve za ustvarjalce arhivskega gradiva

 • svetovanje, valorizacija in priprava pisnih strokovnih navodil za odbiranje – seznam ustvarjalcev, (povezava na REGUST)
 • izobraževanje uslužbencev pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom – razpis seminarjev (povezava na spletni strani)
 • izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju

Storitve za zainteresirano javnost

 • priprava razstav in predavanj – prireditve in dogodki (povezava na spletni strani)
 • vodstva po arhivu za organizirane skupine – učne ure (povezava na spletni strani)

 

6. Seznam javnih evidenc:

 

 • Register fondov in zbirk,
 • Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva,
 • Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • Seznam javnopravnih oseb
 • Dosjeji fondov in zbirk,
 • Evidenca mikrofilmanega gradiva,
 • Evidenca uporabnikov arhivskega gradiva.
 • Evidenca o temperaturi in zračni vlagi v arhivskih skladiščih,
 • Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • Evidenca prisotnosti na delu,
 • Personalna evidenca zaposlenih

 

7. Dostop do informacij javnega značaja

 

Preko spleta: www.arhiv-ptuj.si

Tel.: 02 78 79 730

Delovni čas:

a) Pisarna za izdajo dokumentov

   - ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,

   - sreda od 8.00 do 16.00 ure,

   - petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure,

     malica od 10.00 do 10.30 ure.

b) Čitalnica

    - ponedeljek, torek, četrtek, od 8.00 do 15.00 ure,

    - sreda od 8.00 do 16.00 ure,

    - petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunali vam bomo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

 

8. Najpogostejše zahtevane informacije javnega značaja:

 

Podatki o opravljenih preizkusih strokovne usposobljenosti in zbiranju kreditnih točk za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih.

 

9. Izjava o dostopnosti

 

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, Vičava 5, 2250 Ptuj, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.arhiv-ptuj.si

Zgodovinski arhiv na Ptuju se zavezuje omogočati spletno stran https://www.arhiv-ptuj.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom.

Stopnja skladnosti

Spletišče je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij z izjemo spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Spletne strani se izdelujejo v skladu z WCAG 2.0 standardom. Ta je skladen s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

 • dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • brošure, priročniki,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov tajnistvo@arhiv-ptuj.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

gp.ijs@gov.si

www.ijs.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti: Izjava je bila pripravljena 14.04.2023 na podlagi samoocene.

 

 

 

O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
 • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
 • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.